Kierownictwo


Imię:
Zdzisława
Nazwisko:
Warych
Tytuł:
Kierownik
Email:
zwarych@mgops.wielun.pl
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.42, (43) 843-12-06 wew.42
Fax:
(43) 843-43-22
Opis:
 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek wobec władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 2. Współdziała w sprawach pomocy społecznej z urzędami, instytucjami, organizacjami społeczno-politycznymi, spółkami i osobami prywatnymi.
 3. Określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Ośrodka.
 4. W oparciu o rozpoznanie i istniejące możliwości wydaje decyzje o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej mieszkańcom gminy Wieluń, którzy jej potrzebują.
 5. Analizuje stosowne formy i metody działania w zakresie opieki oraz ocenia ich skuteczność.
 6. Dba o należyty dobór pracowników Ośrodka i podnoszenie ich kwalifikacji, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 7. Dokonuje podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności między podległych pracowników, koordynuje ich pracę.
 8. Podejmuje inicjatywy zmierzające do usprawniania organizacji pracy i poprawy jej efektywności.
 9. Wydaje zarządzenia oraz polecenia służbowe.
 10. Sprawuje nadzór nad pracą podległych placówek opieki instytucjonalnej, półstacjonarnej.
 11. Nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Ośrodka przepisów bhp i ppoż oraz tajemnicy służbowej.
 12. Wykonuje inne zadania pomocy społecznej zlecone przez burmistrza.
 13. W najważniejszych sprawach Ośrodka:
  a/ decyduje o usprawnianiu pracy i poprawie jej efektywności
  b/ decyduje o sprawach kadrowych, takich jak:
  - przyjmowanie, zwalnianie
  - awansowanie, premiowanie, nagradzanie, karanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Tasarz
Tytuł:
z-ca kierownika
Email:
ktasarz@mgops.wielun.pl
Telefon:
(43) 843-43-22 wew. 33, (43) 843-12-06 wew.33
Fax:
(43) 843-43-22
Opis:
 1. Z-ca kierownika zapewnia merytoryczny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań pracowników Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług oraz sprzątaczki.
 2. Z-ca kierownika odpowiada w szczególności za:
  • prawidłową organizację pracy w Ośrodku oraz dokonywanie podziału zadań pomiędzy bezpośrednio podległych pracowników Ośrodka
  • terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw przez bezpośrednio podległych pracowników
  • bieżące kontrole wewnętrzne
  • przestrzeganie i sprawowanie nadzoru nad zachowaniem tajemnicy służbowej przez podległych pracowników
  • nadzór nad dyscypliną pracy
  • prawidłowe funkcjonowanie MGOPS podczas nieobecności kierownika.
 3. Z-ca kierownika pełni obowiązki kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności spowodowanej : chorobą, urlopem oraz innymi zdarzeniami losowymi - wynikające z zakresu czynności.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Zofia
Nazwisko:
Czarna
Tytuł:
Główny księgowy
Email:
zczarna@mgops.wielun.pl
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.34, (43) 843-12-06 wew.34
Fax:
(43) 843-43-22
Opis:

Główny księgowy Ośrodka realizuje obowiązki i uprawnienia określone ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami)

 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
  • przestrzeganie dyscypliny budżetowej
  • organizowanie właściwego obiegu dokumentów
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych
  • opracowywanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych
  • sprawdzanie dokumentów, rozliczanie zaliczek
  • sporządzanie zestawienia obrotów i sald
  • kontrola miesięczna etatów, średniej płacy oraz wykonawstwa funduszu płac w poszczególnych okresach sprawozdawczych
  • prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Ośrodka
  • dokonywanie odpowiedniego powierzenia majątku poszczególnym pracownikom Ośrodka.
 2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio kierownikowi MGOPS.
 3. Głównemu księgowemu podlegają pracownicy ekonomiczno-księgowi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  14‑08‑2006 13:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2006 13:39:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive