Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej


Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. świadczenia pieniężne:

  • zasiłek stały,

  • zasiłek okresowy,

  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

 2. świadczenia niepieniężne:

  • praca socjalna,

  • bilet kredytowany,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • składki na ubezpieczenia społeczne,

  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

  • sprawienie pogrzebu,

  • poradnictwo specjalistyczne,

  • interwencja kryzysowa,

  • schronienie,

  • posiłek,

  • niezbędne ubranie,

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

  • mieszkanie chronione,

  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Tasarz , w dniu:  20‑07‑2015 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2021 10:52:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive