Ochrona danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wieluniu przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Szrymska, email: iod@mgops.wielun.pl, ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń.
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów prawa wskazanych w statucie oraz regulaminie organizacyjnym, znajdujących się na stronie internetowej MGOPS: http://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/008 .
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieluniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Państwo wystąpią.  

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Szrymska , w dniu:  11‑06‑2018 08:11:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  11‑06‑2018 08:11:40
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2019 09:00:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive