Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Konieczny, zkonieczny@mgops.wielun.pl lub mgops_wielun@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 438434322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu przy ul. Okólna 7.

Budynek jednokondygnacyjny, schody wejściowe nie posiadają platform, pochylni oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu przy ul. Reformacka 3.

Budynek dwukondygnacyjny, obsługa interesantów odbywa się na parterze. Schody wejściowe nie posiadają platform, pochylni oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest parking, który ma wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych przy ul. POW 14.

Budynek jednokondygnacyjny, wejście jest wolne od barier architektonicznych. Z prawej strony budynku znajduje się parking.
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, Dom Pracy Socjalnej przy ul. Okólna 7.

Budynek dwukondygnacyjny, obsługa uczestników odbywa się na parterze. Schody wejściowe nie posiadają platform, pochylni oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych jest domofon. Brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, Warsztat Terapii Zajęciowej, Olewin 92

Budynek dwukondygnacyjny, przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking.
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2020 09:52:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie