Zamówienia publiczne


Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

23‑09‑2020 12:37:57

 

 

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Wieluń, dnia 23.09.2020 r.

 

Numer sprawy: OPS.271.130.2020                                                 

                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
z siedzibą przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń, 
działający w imieniu Gminy Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

(o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  - Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.)

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, tj. opieki nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

2. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 1440.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 wynosi 6 osób.

3. Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.

Ze względu na specyfikę zamówienia, faktyczna liczba godzin w/wym. usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób wymagających pomocy w w/wym. formie usługi. Dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za niewyczerpanie zakresu przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, wówczas nastąpi niezwłoczne rozwiązanie umowy.

5. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

-  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020);

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób objętych w/wym. usługami wraz  z ilością godzin świadczonej usługi, w oparciu Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

6.1. Usługi będą wykonywane we wszystkie dni tygodnia w zależności od potrzeb.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania po zakończeniu każdego miesiąca Karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 której wzór został określony w załączniku nr 7.

6.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania zleconych usług wraz z prowadzoną przez Wykonawcę dokumentacją dot. wykonywanych usług.

6.4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zlecającego o każdej rezygnacji przez podopiecznego z przyznanych mu usług, jak również o każdych innych przypadkach uniemożliwiających prawidłową realizację usług.

6.5. Usługa opieki wytchnieniowej musi być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności. Wykonawca poucza osoby zatrudnione przy wykonywaniu usług opiekuńczych o zakazie palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji odurzających, o zakazie wprowadzania osób postronnych do miejsca wykonywania usług.

6.6. Wykonawca zapewnia osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu świadczonej pomocy (rękawiczki, fartuchy itp.).

6.7. Osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej zobowiązana jest do zapewnienia ochrony powierzonych danych, w szczególności danych osobowych związanych z procesem organizacji i świadczenia usług opieki wytchnieniowej (RODO).

7. Cena usług podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres realizacji umowy. Powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Godzina zegarowa usługi liczona jest jako faktycznie przepracowany czas u klienta, nie licząc czasu dojazdu do miejsca zamieszkania klienta.

7.1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

7.2. Zapłata za faktycznie wykonane godziny usług będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku do MGOPS w Wieluniu.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wieluniu przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mgops.wielun.pl.
 3. Zakres przetwarzania danych: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności, NIP, nr rachunku bankowego i dane Państwa przedstawicieli.
 4. Celem przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku  z zapytaniem ofertowym na realizację zadania: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Państwa dane przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp przez okres czterech lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

 

IV. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty:

 • które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia,
 • mają personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. I ppkt. 5) - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Dodatkowe wymagania – Klauzula społeczna:

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby do bezpośredniego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej na rzecz osoby niepełnosprawnej/ osoby niesamodzielnej, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

  - najniższa cena za 1 godzinę usługi, przy spełnieniu wymogów formalnych (100%).

   

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony i podpisany, przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania, Formularz Ofertowy (załącznik nr 1).
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/doświadczeniu (załącznik nr 3).
 • Zaświadczenie o niekaralności Wykonawcy (jeśli osoba fizyczna) i koordynatora.
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 4).
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (załącznik nr 6).
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 • dokument zawierający upoważnienie do reprezentowania podmiotu w zakresie złożenia oferty oraz zawarcia w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Wieluń (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym podstawę działalności
  nie posiadają informacji  o osobach upoważnionych do ich reprezentowania).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu wyłącznie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w następujący sposób:

 1. osobiście,
  lub
 2. drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń                                                                  

w terminie do 01.10.2020 r. do godz. 12.00

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. OSOBA DO KONTAKTU W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE

 • Sylwia Kielan – tel. (43) 886 07 50 – w sprawach proceduralnych
 • Elżbieta Sołtysiak – tel. (43) 843 43 22 – w sprawach merytorycznych


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
Katarzyna Tasarz

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mirosława Kucharczyk , w dniu:  12‑10‑2007 09:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  12‑10‑2007 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2020 12:46:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie