Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
562KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (usługa opieki na odległość - opaska bezpieczeństwa)

04‑01‑2023 10:16:36

Logo akcji Wspieraj Seniora

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu podobnie jak w ubiegłym roku obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość”.

Gmina Wieluń planuje przystąpić do realizacji Modułu II, poprzez udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki SOS, wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, które z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce , umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), prosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej  lub wezwać służby ratunkowe.

Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pracy Społecznej w Wieluniu.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie:

 • osobiście w godzinach urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
 • telefonicznie: (43) 843-43-22; (43) 843-12-05
 • e-mail: mgops_wielun@post.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

16‑11‑2022 12:20:14

  Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Wieluń w 2023 roku przystąpi do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program zapewni usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program skierowany będzie do mieszkańców Gminy Wieluń.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie będzie ponosił odpłatności.

Realizatorem Programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7.

Wszystkich zainteresowanych  usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prosimy o złożenie wymaganych dokumentów  w siedzibie M-GOPS w Wieluniu, ul. Okólna 7 w godzinach 7:30 – 14:30 lub przesłać na adres Ośrodka  do dnia 16 grudnia 2022 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • Karta zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,    

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43) 8434322 lub (43) 8431206.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023

16‑11‑2022 12:11:45

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Wieluń w 2023 roku przystąpi do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku gdy członek rodziny lub opiekun zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program skierowany będzie do mieszkańców Gminy Wieluń.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługi.

Realizatorem Programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny,

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7 w godzinach 7:30 – 14:30 lub przesłać na adres Ośrodka do dnia 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43)8434322 lub (43)8431206 .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o edukacji dla obywateli Ukrainy w wieku 15-18 lat

21‑03‑2022 13:59:31