Komunikaty


Wykaz podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa łódzkiego 2021.

05‑08‑2021 08:05:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

18‑03‑2021 14:14:18

Gmina Wieluń w 2021 roku przystąpiła do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przytprowadzeniu ich do lub z placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Do programu zostanie zakwalifikowanych 13 osób tj. 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 dzieci w wieku do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieluń. Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7, realizowany będzie w okresie od października 2021 r. do grudnia 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych  usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prosimy o złożenie wymaganych dokumentów  w siedzibie M-GOPS w Wieluniu, ul. Okólna 7 w godzinach 7:30 – 14:30 lub przesłać na adres Ośrodka  do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • Karta zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 • Orzeczenie o niepełnosprawności,    

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43) 8434322 lub (43) 8431206 .

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

18‑03‑2021 07:37:42

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Wieluń w 2021 roku ponownie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. do Programu zostanie zakwalifikowanych 6 osób tj. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieluń.

Zakres i wymiar usług dostępnych w ramach  Programu :

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021,

 • Orzeczenie o niepełnosprawności,    

 • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin i miejsce naboru wniosków:

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7 w godzinach 7:30 – 14:30 lub przesłać na adres Ośrodka do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43)8434322 lub (43)8431206 .

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawnośći lub orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma  niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny /lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta / pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

12‑03‑2020 09:10:41

Zachęcamy klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, w tym Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych  do korzystania z dostępnych elektronicznych narzędzi załatwiania spraw, np. za pomocą portali: E-PUAP, Emp@tia, PUE-ZUS i bankowość elektroniczna.

Można kontaktować się z pracownikami ośrodka i referatu  telefonicznie (M-GOPS - tel. 843 43 22, SRŚR - tel. 886 02 80) lub wysyłać zapytania na adres: mgops_wielun@post.pl i referat@mgops.wielun.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑08‑2016 13:39:41

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, że można przekazywać osobom potrzebującym nieużywaną już przez siebie odzież, obuwie, itp. - w dobrym stanie, czyste, nadające się do dalszego użytkowania – za pośrednictwem następujących organizacji:

 1. Fundacja Św. Józefa – 98-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13A
  - w środy w godz. 14:00-17:00;

 2. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu, ul. Palestrancka 5
  - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Informacji na ten temat udziela również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, w dni robocze, w godzinach urzędowania pod nr telefonu 43 843 43 22.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑02‑2014 13:05:00

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy: opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie osoby opieką lub kuratelą, Ośrodek - po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy - przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata decyduje sąd.

Opiekun prawny osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i majątkowych podopiecznego, reprezentowanie w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli, dbanie aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, podjęcie działań w sprawie uzyskania dla niego odpowiednich świadczeń, staranie aby podopieczny miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Sąd opiekuńczy może przyznać sprawującemu opiekę, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7. Przedstawić należy CV oraz oświadczenie wg wzoru poniżej.

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Sołtysiak - st. specjalista w Dziale Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług
Tel. (43) 843 12 06

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  14‑08‑2006 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2021 13:13:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive