Aktualności


Bon energetyczny 2024 r.

28‑06‑2024 12:00:41

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 r. nie przekroczyły:

 • 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski składa się w terminie od 1 sierpnia do dnia 30 września 2024 r. w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

 2. 400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

 3. 500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 4. 600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowego;

 2. 800 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

 3. 1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 4. 1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosi 20 zł, poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

27‑03‑2024 10:48:28

Gmina Wieluń podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na 2024 rok z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gmin, w ramach 1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 350.833 zł słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy.

Gmina Wieluń od kilku lat realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, zwanego dalej Programem, w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w ramach Programu może również być przyznana  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Szacowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu liczba osób, które zostaną objęte Zadaniem realizowanym w ramach Programu w 2024 r., wynosi 600 osób, w tym liczba dzieci i młodzieży: 205 .

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w ramach Programu wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – do 1552 zł netto
 • dla osoby w rodzinie- do 1200 zł netto na 1 osobę w rodzinie

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 600.000 zł, Gmina Wieluń otrzymała dotację w kwocie 350.833 zł,  pozostała kwota to wkład własny Gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dodatek osłonowy

29‑12‑2023 10:57:45

Od stycznia 2024 r. Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14) zajmie się wypłatą dodatku osłonowego, na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Dodatek osłonowy przyznawany będzie za okres od  1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100,00 zł oraz
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę;
 • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę

przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy będzie wynosił 50 proc. kwot dodatku osłonowego z 2022 r. Wysokość dodatku zwaloryzowana zostanie o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku wynoszący 14,4 proc.

Dodatek osłonowy w 2024 r. będzie wynosił od 228,80 zł do 657,80 zł. Osobom opalającym domy węglem będzie przysługiwał podwyższony dodatek osłonowy od 286,00 zł do 822,25 zł.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego składającego się np. z 2 do 3 osób dodatek wyniesie - 343,20 zł, a w przypadku ogrzewania gospodarstwa węglem – 429,00 zł.

Wnioski będzie można złożyć w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

25‑10‑2022 14:31:27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ogłasza dodatkowy nabór uczestników do Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w MGOPS w Wieluniu ze strony internetowej: https://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/29489573  lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ulica Okólna 7, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail mgops_wielun@post.pl )

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa

06‑05‑2020 17:49:26

Z uwagi na zmianę rytmu codziennego życia społeczeństwa wynikającego z działań podjętych przez władze państwa mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a tym samym ograniczenia wynikające z przemieszczania się i izolacja, mogą negatywnie wpłynąć na liczbę osób narażonych na przejawy przemocy domowej.

Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotycząc zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Dybek , w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2024 12:11:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive