Nabór pracowników


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

08‑12‑2020 14:44:14

Logo: Fundusze Europejskie, Promuje łódzkie, Uniia Europejska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
ogłasza nabór na stanowisko
Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
w ramach Projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku opieki nad małoletnim dzieckiem niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym,
  3. wykształcenie minimum średnie,
  4. doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
  5. bez adekwatnego doświadczenia – ukończone minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie – minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat,
  6. nieposzlakowania opinia,
  7. kompetencje społeczne i predyspozycje osobowościowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność słuchania umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
   • społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych),
   • zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
   • edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki),
 3. Warunki pracy:
  1. podstawa świadczenia pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony do czasu zakończenia realizacji projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”, tj. do 30.09.2021 r.
  2. wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy - 1 etat,
  3. miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, 
  2. życiorys (CV)
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia,
  4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  6. oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwa na tle seksualnym,
  7. wyrażoną w formie pisemnej zgodę na przetwarzanie danych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać w MGOPS w Wieluniu, przy ul. Okólnej 7, najpóźniej do 16 grudnia 2020 roku, do godziny 09:00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑03‑2007 13:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2022 08:10:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive