Aktualności


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieluń na lata 2024-2030

08‑08‑2023 14:17:39

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wieluń,

Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieluń na lata 2024-2030. Dokument ten będzie określał kierunki dalszych działań oraz cele strategiczne w obszarze zintegrowanej polityki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych na najbliższe lata. Państwa opinia będzie pomocna w opracowaniu tego dokumentu. 

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa  

Link do ankiety:

http://badania.corigo.pl/ankieta/981431/wielun-2023-badania-mieszkancy-diagnoza-do-strategii.html4

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym

05‑01‑2023 09:13:25

Zwrot VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

Równowartość VAT-u zwracana na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Termin złożenia wniosku o refundację podatku VAT.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Kryterium dochodowe

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

oraz skany wymaganych dokumentów:

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 43 8860280 lub w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑08‑2022 10:43:20


Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Wieluń złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać również w centrum miasta, w budynku przy ul. Królewskiej 1 ( I piętro).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można nadal składać w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu, zachęcamy jednak mieszkańców Gminy Wieluń do składania wniosków w punkcie przy ul.Królewskiej 1, gdzie będą wydawane i przyjmowane tylko wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑09‑2022 12:05:04

Informujemy, że od dnia 12.09.2022r. (poniedziałek) punkt w budynku przy ul. Królewskiej 1 (I piętro) będzie zamknięty.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dodatek węglowy

12‑08‑2022 13:13:09

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2022 r. podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Wzór wniosku znajduje się na stronie: https://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/30291939

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

25‑10‑2022 14:31:27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ogłasza dodatkowy nabór uczestników do Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w MGOPS w Wieluniu ze strony internetowej: https://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/29489573  lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ulica Okólna 7, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail mgops_wielun@post.pl )

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

500+ na każde dziecko od 1 lipca 2019 roku

27‑05‑2019 10:30:05

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

28‑01‑2021 08:44:16

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.