Stypendia i zasiłki szkolne


Stypendium szkolne

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie miasta i gminy Wieluń;

 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole;

 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne, pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych albo jako pomoc rzeczowa i realizowane zgodnie ze wskazaniami art. 90 d ust. 2, 3 i ustawy o systemie oświaty. Wydatki podlegające refundacji mogą dotyczyć przede wszystkim:

  1. zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

  2. zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;

  3. opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych;

  4. opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.

 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - może dotyczyć to w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

 3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu u pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletniego ucznia lub słuchacza,

 • dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany także z urzędu.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pliki do pobrania

11‑03‑2021 07:45:34
Dokumenty:
Plik pdf Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego - zasiłku szkolnego.pdf
11‑03‑2021 07:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne.pdf
11‑03‑2021 07:46:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Sołtysiak , w dniu:  01‑09‑2016 12:19:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑09‑2016 12:19:18
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2021 07:50:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie