Komunikaty


Zmiany związane z centralizacją VAT

28‑12‑2016 09:14:46

     W związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), a także wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., sygn. C-276/14 - od dnia 1 stycznia 2017 r. dla celów rozliczeń VAT jednostki organizacyjne Gminy Wieluń nie będą mogły być uznawane za podmioty odrębne od Gminy.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, zwany dalej MGOPS - na gruncie VAT będzie subpodatnikiem Gminy i zobowiązany będzie do rozliczenia VAT należnego.
Umowy zawierane przez MGOPS w Wieluniu, w imieniu i na rzecz Gminy, w miejscu obejmującym dane identyfikacyjne podmiotu zawierającego umowę powinny zawierać właściwe dane identyfikacyjne Gminy Wieluń oraz w miejscu obejmującym dane identyfikacyjne podmiotu reprezentującego Gminę – dane MGOPS w Wieluniu.

Faktury VAT dotyczące MGOPS należy wystawiać na:

Nabywca:

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
NIP: 832-19-61-078

Odbiorca:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑08‑2016 13:39:41

        Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, że można przekazywać osobom potrzebującym nieużywaną już przez siebie odzież, obuwie, itp. - w dobrym stanie, czyste, nadające się do dalszego użytkowania – za pośrednictwem następujących organizacji:

  1. Fundacja Św. Józefa – 98-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13A
    - w środy w godz. 14:00-17:00;
  2. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu, ul. Palestrancka 5
    - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

        Informacji na ten temat udziela również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, w dni robocze, w godzinach urzędowania pod nr telefonu 43 843 43 22.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

19‑02‑2014 13:16:15
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy: opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie osoby opieką lub kuratelą, Ośrodek - po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy - przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata decyduje sąd.

Opiekun prawny osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i majątkowych podopiecznego, reprezentowanie w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli, dbanie aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, podjęcie działań w sprawie uzyskania dla niego odpowiednich świadczeń, staranie aby podopieczny miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów
i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.
Sąd opiekuńczy może przyznać sprawującemu opiekę, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Okólna 7. Przedstawić należy CV oraz oświadczenie wg wzoru poniżej.

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Sołtysiak - st. specjalista w Dziale Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług
Tel. (43) 843 12 06

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oświadczenie
19‑02‑2014 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.finn.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  14‑08‑2006 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.finn.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  14‑08‑2006 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2017 12:32:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie